Wedding ceremony at St. Bartholomew's Church in Otford